Auteur(s)

Bellen, H.J.

000337ph.JPG (49526 bytes)

000337 ph

Titel

Het veen der Geldersche vallei en de praehistorie

Uitgever

K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)

Jaar

1931 (Vol. XLVIII)

Druk

Overdruk

Afmeting

16,2 x 24,9 cm.

Inhoud

Beschrijving van de veengronden in de Gelderse vallei. Dikte van de vroegere veenlagen in de verschillende veengebieden (o.m. in Veenendaal), niveaus boven NAP etc. 

Pagina’s

25 (genummerd 657 t/m 681), met schetskaart en plaat

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Geologie, Gelderse vallei – SISO 564

Auteur(s)

Dirkx, Joep

000194ph.JPG (55255 bytes)

000194 ph

Titel

Greppels in Veenendaal

Uitgever

Stichting Matrijs, Utrecht

Jaar

1997

Druk

1

Afmeting

17 x 24 cm.

Inhoud

Het Historisch-Geografisch Tijdschrift bevat artikelen, boekbesprekingen, een nieuwsrubriek en een literatuursignalement op het gebied van de historische geografie. In dit nummer (15e jaargang, 1997 nr. 3) verschijnt o.m. een artikel over greppels in Veenendaal (blz. 110). Dankzij de opmerkingsgave van de heer T. van Middelkoop die e.e.a. constateerde in diverse bouwputten in de Veenendaalse nieuwbouwwijk Petenbos-West.

Pagina’s

48+ (genummerd 81 t/m 120, met daartussen ongenummerde pagina’s)

Uitvoering

Geniet gebrocheerd

ISSN

0167-9775

Trefwoord

Geografie, Petenbos-West, greppels – SISO 955

Auteur(s)

Hagedoorn,  Jaap (redactie)  e.a.

000265ph.JPG (67931 bytes)

000265 ph

Titel

Het land van de zeven tuinen: Zuid-oost Utrecht in Perspectief

Uitgever

Uitgeverij Matrijs, Utrecht

Jaar

1990

Druk

1

Afmeting

21,5 x 30,2 cm.

Inhoud

Een beschrijving van Zuid-oost Utrecht vanuit verschillende invalshoeken: o.m. landschap, landbouw, architectuur, recreatie en industrie. Veenendaal is in dit boek rijkelijk vertegenwoordigd.

Pagina’s

191

Uitvoering

Genaaid gebonden

ISBN

90-5345-001-7

Trefwoord

Provincie Utrecht, cultuurgeschiedenis, sociale geografie – SISO 955

Auteur(s)

Hoekveld, G.A.

000872ph.jpg (96590 bytes)

000872 ph

Titel

De Gelderse Vallei; een regionaal-geografische benadering

Uitgever

Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht

Jaar

1990

Druk

1

Afmeting

16 x 24 cm.

Inhoud

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociale geografie, in het bijzonder geografie voor educatie en regionale geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 26 april 1990. 
Veenendaal wordt vermeld op bladzijde 10, 15, 18 t/m 20, 24, 31, 37 en in praktisch alle statistische gegevens. Op de achterzijde van de omslag een foto van de vervallen Hollandia fabriek.

Pagina's

52

Uitvoering

Geniet gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Sociale geografie, regionale geografie – SISO 955

Auteur(s)

Kleuver, Adriaan P. de

000294ph.JPG (33126 bytes)

000294 ph

Titel

Geologische, palaeontologische en archaeologische verzameling “Adriaan P. de Kleuver” ondergebracht in het Raadhuis te Veenendaal.

Uitgever

Eigen beheer

Jaar

z.j.

Druk

1

Afmeting

20,5 x 33,5 cm.

Inhoud

Beschrijvende verhandeling, tevens volledige inventarisatie van de bovengenoemde verzameling. Sinds 1947 is deze voor de wetenschap belangrijke verzameling uitgegroeid tot één van de grootste particuliere verzamelingen van ons land.

Pagina’s

51+

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Geologie, Adriaan P. de Kleuver, paleontologie – SISO 564

Auteur(s)

Kok, D.H.  -  S.G. van Dockum  -  F. Vogelzang  (redactie)

000278ph.JPG (46604 bytes)

000278 ph

Titel

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988 – 1989

Uitgever

Provincie Utrecht en Stichting Publicaties Oud - Utrecht

Jaar

1989

Druk

1

Afmeting

16 x 24 cm.

Inhoud

Op bladzijde 74 (Signaleringen en vondstmeldingen) een kort bericht over gevonden funderingen tijdens grondwerk op de markt en de vondst van een fragment van een laatmiddeleeuws bronzen beslagstukje of hangertje afkomstig uit bagger uit de Grift.

Pagina’s

96

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

90-5479-029-6

Trefwoord

Archeologie, Markt, Grift – SISO 930.2

Auteur(s)

Küppers, J. en H.P. van den Aardweg (samenstelling)

000474 ph.JPG (37255 bytes)

000474 ph

Titel

Zóó is Utrecht

Uitgever

A.J.G. Strengholt’s Uitgevers Maatschappij N.V., Amsterdam

Jaar

1942

Druk

1

Afmeting

25 x 32,3 cm.

Inhoud

Dit boek vestigt de aandacht op het centrale gedeelte van Nederland: Utrecht en het Sticht. In het 2e gedeelte (economisch) een groot aantal bedrijfsbeschrijvingen w.o. Sajet- en Tricotagefabriek “Pehavee”, V.S.W., Blanken –van Buuren N.V., Ritmeester, Panter, Gebrs. Van Leeuwen, Frisia en de Veenendaalsche stoomfabrieken voor ijzergieterij. Ook, veelal paginagrote, advertenties van deze bedrijven. Zie ook: “Het land van de zeven tuinen”.

Pagina’s

223 + 70 ongenummerde advertentiepagina’s 

Uitvoering

Genaaid gebonden

ISBN

-

Trefwoord

Provincie Utrecht, cultuurgeschiedenis, sociale geografie - SISO 955

Auteur(s)

Linde, Marianne & Arjen van der Zee (voorwoord)

500047gav.JPG (42818 bytes)

500047 gav

Titel

Werken met wonen in Veenendaal

Uitgever

Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht

Jaar

1984 (juni)

Druk

1

Afmeting

21 x 29,7 cm.

Inhoud

Een onderzoek naar de gevolgen van de migratie voor het wonen en werken in Veenendaal. Bij dit onderzoek ging het voornamelijk om de veranderingen in de woonfunctie van de gemeente. In het rapport wordt getracht antwoord te geven op de vraag: wijzen de ontwikkelingen in de migratiestromen op een versterking van de woonfunctie van de gemeen- te Veenendaal, en zo ja, is deze ontwikkeling gewenst?

Pagina’s

64 + bijlagen

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Sociale geografie, migratie – SISO 955

Dit rapport werd samengesteld door: Edmar van Aart, Erik Bras, Derck Buitendijk, Gertjan Eshuis, Els Hart, Frank Kruijne, Jurgen van der Meer, Nico Mol, Els Molenaar, Rogier Pitlo, Job Posner, Wim Roerdink, Eric Roeske, Bram de Rooy, Gert Jan Rotmensen, Aart Schalkwijk, Jaap van der Sijs, Wim Thijssens, Marcel van der Velden, Karin Verdooren, Guido Verhoef en Wim van der Zanden.


Auteur(s)

Lorié, J.

000561ph.jpg (48249 bytes)

000561 ph

Titel

De geologische Bouw der Geldersche Vallei, benevens Beschrijving van eenige nieuwe Grondboringen. VII.

Uitgever

Johannes Müller, Amsterdam

Jaar

1906

Druk

1

Afmeting

18,3 x 26 cm.

Inhoud

In 1904 werden, voor rekening van de gemeente Amsterdam, in de Gelderse Vallei veertien grondboringen verricht, om te onderzoeken in hoeverre de ondergrond zou kunnen dienen voor een nieuwe watervoorziening van de stad. De resultaten van deze en oudere boringen (ook bij Veenendaal) worden besproken. Ook de mogelijkheid dat Veenendaal aan een zijarm van de Rijn heeft gelegen, wordt behandeld alsmede de vroegere overstromingen van deze plaats.

Pagina’s

100 (met plaat en kaart)

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Geologie, Gelderse vallei – SISO 564


Auteur(s)

Maarleveld, G.C. en R.P.H.P. van der Schans

000338ph.JPG (49458 bytes)

000338 ph

Titel

De dekzandmorfologie van de Gelderse Vallei

Uitgever

K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)

Jaar

1961 (Vol. LXXVIII)

Druk

Overdruk

Afmeting

16,2 x 24,3 cm.

Inhoud

Beschrijving van bodemprofielen, waterhuishouding, aard van de humeuze bovengrond en geomorfologische gesteldheid van het landschap in de Gelderse Vallei. 

Pagina’s

17 (genummerd 24 t/m 34, met 6 ongenummerde (foto)pagina’s)

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Geologie, Gelderse vallei – SISO 564

Auteur(s)

Pape, J.C.

000434ph.jpg (30383 bytes)

000434 ph

Titel

Een bodemprofiel in de Gelderse Vallei

Uitgever

H. Veenman & Zonen N.V., Wageningen

Jaar

1963

Druk

1

Afmeting

16 x 24 cm.

Inhoud

Boor en Spade nr. 13. Mededelingen van de stichting voor bodemkartering. Op bladzijde 40 t/m 50 de resultaten van een onderzoek naar de samenstelling van de grond tussen De Klomp en Veenendaal.

Pagina’s

195

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Geologie, bodemkartering – SISO 564

Auteur(s)

Ruegg, G.H.J. en J.G. Zandstra (redactie)

000183ph.JPG (40900 bytes)

000183 ph

Titel

Geology and archaeology of pleistocene deposits in the ice-pushed ridge near Rhenen and Veenendaal

Uitgever

Rijks Geologische Dienst

Jaar

1981

Druk

Verspreide overdruk nr. 287

Afmeting

20,5 x 27 cm.

Inhoud

In de zandgroeve Kwintelooijen, gelegen aan de binnenzijde van de stuwwalboog om de Gelderse Vallei, komt een aantal schubben voor dat gevormd is door stuwing van het landijs gedurende het Saalien. Deze schubben bestaan uit periglaciale en fluviatiele onder-pleistocene afzettingen, fluviatiele midden-pleistocene afzettingen en fluviatiele, massatransport- en alluviale waaier afzettingen uit het Saalien. De meest volledige schubben zijn tot 25 meter dik. Het boek is voorzien van een groot aantal foto’s. Tevens zijn los bijgevoegd 2 geologische kaarten van het onderzochte gebied. 

Pagina’s

106 (genummerd 163 t/m 268)

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Geologie, Archeologie, Kwintelooijen – SISO 564

Auteur(s)

Stol, Taeke

000279ph.JPG (30414 bytes)

000279 ph

Titel

De Dwarsdijk in de Betuwe en zijn betekenis voor de Grebbedijk en voor de Gelderse Vallei in het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw.

Uitgever

Uitgeverij Matrijs, Utrecht

Jaar

1984

Druk

1

Afmeting

16,9 x 24 cm.

Inhoud

In Historische geografie in meervoud historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof. Dr. M.W. Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Op pagina 95 t/m 113 het artikel van Taeke Stol.

Pagina’s

223

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

90-70482-15-0

Trefwoord

Historische geografie – SISO 955

Auteur(s)

Terlingen, M.J.M.

000160ph.jpg (57746 bytes)

000160 ph

Titel

De Emminkhuizerberg

Uitgever

Eigen beheer

Jaar

1969  (september)

Druk

1

Afmeting

20,7 x 28,7 cm.

Inhoud

De Emminkhuizerberg maakt deel uit van een groep van drie pleistocene opduikingen midden in de Gelderse Vallei. Hij ligt ten noordwesten van Veenendaal en wordt doorsneden zowel door de spoorweg als door de snelweg A12 Utrecht – Arnhem. Doctoraal verslag Fysische Geografie. Tevens rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Zeist. Met doorsnedes en diagrammen.

Pagina’s

26+

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Emminkhuizerberg, Fysische Geografie, geologie – SISO 554

Auteur(s)

Zeeuw, A. de

000316ph.JPG (25223 bytes)

000316 ph

Titel

De industriële ontwikkeling en het forensisme van Veenendaal

Uitgever

Wolters, Groningen

Jaar

1960

Druk

1

Afmeting

14,5 x 23,7 cm.

Inhoud

Op bladzijde 145 t/m 159 en 197 t/m 208 van jaargang 1960 van het Geografisch Tijdschrift een uitgebreide beschrijving van de industriële ontwikkeling in Veenendaal. Alle in 1960 belangrijke industrietakken komen aan bod (textiel en tabak). Ook een diagram van de Veenendalers die buiten Veenendaal werken en een overzicht van hoeveel “vreemdelingen” naar ‘t Veen komen om hun brood te verdienen.

Pagina’s

288

Uitvoering

Genaaid gebonden

ISBN

-

Trefwoord

Sociale geografie, industrie, forensisme – SISO 955
Copyright © Paul Hageman (NL) 2001-2010

Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 7